17 maj, 2019
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

Vi behöver minska Chalmers eget klimatavtryck

Klimatfrågan har engagerat enormt på senare tid, efter den senaste IPCC-rapporten som visar att takten i klimatomställningen måste öka drastiskt om uppvärmningen ska kunna hållas under två grader. För att nå de klimatmål Sverige och andra länder åtagit sig genom Paris-överenskommelsen krävs ungefär halverade utsläpp varje decennium från och med nu.

Eftersom det är bråttom att minska utsläppen räcker inte enbart teknisk utveckling. Även beteendeförändringar behövs. Många grupper i samhället har tagit fasta på detta, med diskussionen kring allas våra flygresor som det tydligaste exemplet. Även bland våra studenter och forskare märks stor frustration och oro. Man kräver att vi som universitet lever som vi lär, och visar att vi tror på våra egna forskningsresultat.

Chalmers ledning delar oron för klimatförändringarna. Vi förbereder nu att ytterligare öka systematiken i vårt arbete och ta ett helhetsgrepp på vår klimatpåverkan.

Viktigt att komma ihåg är att Chalmers bästa möjlighet att bidra i klimatomställningen är genom vår forskning, utbildning och nyttiggörande. Nya och vidareutvecklade metoder för att minska utsläppen av växthusgaser och avlägsna koldioxid från atmosfären är exempel på vad som har stor potential för global effekt. Men vi måste också agera mer kraftfullt när det gäller växthusgasutsläppen från vår egen verksamhet.

Just den frågan kommer att adresseras på ett tydligt sätt inom kort. Vi kommer att ta fram en konkret plan för hur Chalmers utsläpp mätt i koldioxidekvivalenter ska minska, och studenter såväl som anställda kommer att få möjlighet att lämna input till detta arbete efter sommaren. Arbetet behöver ske i nära samarbete med andra aktörer i samhället för att uppnå ett effektivt resultat. Målet är att vår verksamhet om ett decennium ligger i linje med IPCC-rapportens mål om max 1,5 graders uppvärmning.

Framför oss har vi alltså en omställningsprocess som måste vara snabb och kraftfull, men samtidigt långsiktig – och som inte minst måste vara genomförbar, kvalitetssäker och förankrad i både vetenskap och verksamhet. Då kommer vi fortsatt att kunna ge starka bidrag till klimatomställningen via våra forskningsresultat och vår kunskap, samtidigt som vi avsevärt minskar utsläppen från våra egna aktiviteter.