Göte Wallin's picture
QS ranking
I år verkar Chalmers ha fallit till rankingplats 86! Vad har hänt? Kan det bero på att Chalmers nu fokuserar på genusfrågor snarare än excellens i teknik? Läste nedanstående kursbeskrivning och fick kalla kårar. Det påminde om den "utbildning" i korrekt tänkande som skedde i diktaturländer under förra århundradet. Politiseringen är långt gången. Och gud nåde den som inte håller med om den feministiska , intersektionalistiska och identitetspolitiska analysen. Läs gärna Inger Enkvists utmärkta analys av Chalmers genusutbildning i tidskriften Kvartal. Kurs i genus och teknik Kursen syftar till att beskriva och analysera genusrelationer i vårt samtida samhälle, med särskild koppling till teknik. Den uppmärksammar i vilken utsträckning kön och sexualitet påverkar våra begränsningar och möjligheter i olika samhällen och olika sociala situationer. Den undersöker om teknik och vetenskap förstärker existerande könsroller eller bidrar till att skapa nya. Kursen ger genusteoretiska och genushistoriska perspektiv på bland annat högre teknisk utbildning, ingenjörsyrket samt tillämpningsområden som medicinsk teknik och IT. Lärandemål (efter fullgjord kurs ska studenten kunna) beskriva och kritiskt analysera genusrelationer med koppling till teknik. beskriva och reflektera över samspelet mellan genus och teknik ur ett historiskt perspektiv. göra en problematiserande teknikanalys utifrån ett genusperspektiv samt knyta dessa insikter till frågor rörande sin utbildning och sitt yrkesliv. ge förslag på hur genuskritisk teori kan tillämpas på design och utveckling av teknik. identifiera etiska frågeställningar som uppstår vid analys av teknik utifrån olika värdegrunder. Innehåll Kursen undersöker genusrelationer i vårt samtida samhälle, med särskild koppling till teknik. Huvudfokus ligger på kön, men även intersektionella perspektiv kommer att behandlas, inklusive frågor om hur sexualitet, etnicitet, klass och funktionsvariation påverkar våra relationer till teknik. Med utgångspunkten att teknik inte är värdeneutral, kommer vi med hjälp av teorier och exempel från bland annat feministiska vetenskapsstudier och genushistoria att analysera hur genusrelationer och teknik har utvecklats i samspel under historiens gång. Vilka begränsningar och möjligheter har till exempel män och kvinnor i olika samhällen och olika sociala situationer? Förstärker vetenskap och teknik könsroller eller tillhandahåller de nya? Vilka etiska frågeställningar blir aktuella när vi analyserar teknik utifrån olika värdegrunder? Vem har tillgång till att utveckla och använda teknik i olika samhälleliga kontexter, och vilka konsekvenser får det? Förutom att ge tillfälle till kritisk analys och diskussion, ger kursen också tillfälle för studenterna att praktiskt tillämpa genuskritiska perspektiv på design och utveckling av teknik. Organisation Föreläsningar och seminarier. Kursen ges på svenska. Litteratur Se kurshemsida. Examination Examinationen sker genom kortare övningar enskilt eller i grupp, samt en hemtenta. Någon/några av övningarna kan med fördel anpassas till studenternas olika studieinriktningar.