12 november, 2018
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

Campusutveckling

Under de senaste 10 åren har Chalmers vuxit med nästan 50%. Samtidigt har den tillgängliga lokalytan ökat med bara ca 10%. Vi sitter betydligt trängre idag än för 10 år sedan, vilket jag tror att många kan skriva under på. Värst är kontorsbristen i M- och EDIT-husen. Vi har också brist på lablokaler inte minst i kemi-, fysik och MC2-husen efterhand som våra verksamheter i t ex bio-området och i kvantteknologi växer. Vi kommer också att behöva göra stora insatser för att utveckla moderna lärandemiljöer och i samband med det bygga om en del av dagens undervisningslokaler.

Arbete pågår i nära samverkan mellan Chalmers, Chalmers studentkår och våra båda stora fastighetsägare CFAB och Akademiska hus för att ta fram en campusplan. En del av er har säkert deltagit i workshops i detta arbete. Campusplanen kommer att med olika tidsperspektiv visa på de möjligheter som finns på Johanneberg och Lindholmen och kommer att vara färdig i februari 2019.

För att ge input till campusplanen så har Chalmers ledningsgrupp försökt identifiera och prioritera mellan övergripande behov för Chalmers som helhet. Många av behoven behöver realiseras på Johanneberg och det är enkelt att konstatera att alla behov pga platsbrist inte kommer att vara möjliga, i alla fall inte under de kommande 10-20 åren. Verksamhetslokaler och campusnära studentbostäder har prioriterats högst och vi behöver realisera både nya kontors- och lablokaler på Johanneberg så snart som möjligt. Vi har stor brist på studentbostäder i Göteborg och det är idag ett hinder i vår studentrekrytering. Bostäderna måste inte ligga på campus, men gärna i närområdet. Just nu byggs 100 temporära bostäder på Gibraltarvallen närmast biblioteket. Planarbete pågår för 450 studentbostäder på Holtermanska fastigheten och i Akademiska hus regi för att bygga ett kvarter studentbostäder på södra delen av Gibraltarvallen.

Vasaområdet kommer att utvecklas till en nod för innovation och entreprenörskap och Chalmers Ventures och Stena center har redan flyttat eller kommer att flytta från Holtermanska till Vasa. Vi hoppas att också andra aktörer inom entreprenörskap ska etablera sig på Vasa. Under den kommande 20-årsperioden är den tillgängliga expansionsytan på Johanneberg några mindre markytor inne på campus samt ytorna på Gibraltarvallen. En omfattande exploatering av Gibraltarvallen kommer oundvikligen att leda till minskad tillgång på parkeringsplatser då byggande av P-hus är dyrt och leder till orimligt höga p-kostnader. På riktigt lång sikt behöver ett antal av dagens byggnader ersättas och då finns möjligheten att t ex bygga högre och därmed kunna realisera stora mängder ny yta.

Hur Chalmers ska förhålla sig till verksamhet på Lindholmen är en fråga som diskuterats i snart 25 år. Under denna tid har Lindholmen utvecklats från ett f d varvsområde till dagens snabbt växande stadsdel med företag, Chalmers, GU, gymnasieskolor och ett växande antal bostäder. Jag har haft min huvudsakliga arbetsplats på Lindholmen under de senaste 15 mån medan CA-huset renoverades. Det är en fantastisk plats i staden där det borde finnas många möjligheter för Chalmers.  Tidigare ambitioner att flytta en stor bit verksamhet, t ex en hel institution, från Johanneberg till Lindholmen har visat sig få oacceptabla konsekvenser, t ex rörande resor mellan campus för att undervisa. För vissa verksamheter finns trots det idag stora möjligheter på Lindholmen givet bland annat närheten till företagen. Alla institutioner bör överväga om planerad tillväxt med fördel kan göras på Lindholmen

Utvecklingen av våra campus ska göras för att utveckla båda campus till platser där det är trivsamt att vara. Att bevara, tillföra och tillgängliggöra grönområden är en viktig del i detta. Arbete pågår också inom programmet Five Star Campus att på campus demonstrera vår verksamhet.

Det har för Chalmers ledningsgrupp också varit viktigt att bevara handlingsfrihet för kommande Chalmersledningar. Det måste finnas plats för att kunna bygga nya byggnader och laboratorier för nya forskningsfält under de kommande decennierna. Som en konsekvens av de olika prioriteringarna, möjligheter att tillskapa nya byggnader eller byggnadsdelar och behovet av bibehållen handlingsfrihet så kommer Chalmers under överskådlig tid att behålla och utveckla både campus Johanneberg och campus Lindholmen. Det innebär bland annat att vi i närtid behöver utveckla lokaler och infrastruktur för våra studenter på Lindholmen.

 

Kommentera

Dela artikeln

2 Kommentarer

Erik's picture
Lindholmen
Hej! Är tanken att data- och informationsteknik ska flytta till Lindholmen? I så fall, när?
Stefan Bengtsson's picture
Hej Erik
Hej Erik Frågan om en flytt av hela data och informationsteknik (CSE) utreddes och diskuterades för ca ett och halvt år sedan. Den konsekvensanalys som institutionen gjorde visade på orimligt stora konsekvenser bland annat rörande resor mellan våra två campus och samarbeten med andra institutioner. Baserat på detta valde vi då att inte gå vidare med den planen. Det är alltså inte aktuellt att flytta hela CSE till Lindholmen. Det är inte heller aktuellt att flytta någon annan hel institution, utan alla institutioner (och också verksamhetsstödet och grundutbildningens ledning) har ansvaret att överväga var man placerar verksamheten. Pga av platsbrist på Johanneberg är detta inte minst viktigt då verksamheten växer. I förlängningen är det förmodligen nödvändigt att fler institutioner än idag har verksamhet på båda campus. Våra båda campus har olika karaktär och bör få möjlighet att utvecklas på olika sätt. En mer generell reflektion är att vi har en stor fördel i att vara aktiva på två i Göteborg centralt belägna områden. Hade vi idag behövt skaffa ett nytt campusområde för att klara en växande verksamhet kan vi utgå från att det hade hamnat betydligt längre bort från stadskärnan än Johanneberg eller Lindholmen. Som jag skrev i mitt inlägg kommer vi under överskådlig tid att behöva växa på båda campus, åtminstone om vi vill vidmakthålla någon sorts handlingsfrihet för framtiden och om vi menar allvar med att hitta lösningar på studentbostadsbristen.

Lämna kommentar: