10 september, 2017
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

Elektromobilitet och rektorsinstallation

När jag nu blickar tillbaka på förra veckan kan jag konstatera att det var en vecka med ett antal höjdpunkter. Efter en måndag full av olika fasta möten samt ett telefonmöte med rektorerna i Nordic Five Tech (Chalmers, KTH, NTNU, DTU och Aalto) så fick jag sen eftermiddag/tidig kväll möjligheten att delta i uppstarten av tredje omgången av seminarier inom ramen för Gocas (Gothenburg Chair Programme for Advanced Studies), ett samarbete mellan GU och Chalmers. Under september och oktober är Anders Sandberg, University of Oxford, gästprofessor och temat är ”Existential Risk to Humanity”. Ämnet, dvs risker för att mänskligheten helt utplånas pga naturliga eller egeninducerade händelser, visade sig från Anders presentation, vara ett brett och komplext fält som kräver omfattande fler- och tvär-disciplinaritet. Under september och oktober kommer ett antal seminarier och workshops på detta tema att ske inom ramen för Gocas. Värd för besöket är Olle Häggström på MV.

Tisdagen bjöd på en av veckans höjdpunkter, när Näringsminister Mikael Damberg presenterade regeringens satsning på omställning från fossilbaserad fordonsflotta. Satsningen på elektriska fordon samt på biogas omfattar totalt 1 miljard kr under åren 2018-2023, där den största delen rör stöd till det elektromobilitetslaboratorium som Chalmers, RISE och fordonsindustrin förbereder med huvudsaklig placering på Lindholmen. Planen är att RISE och Chalmers ska äga anläggningen med en liknande konstruktion som finns för AstaZero. Företagen kommer att stå för en stor del av beläggningen i laboratoriet, men vi arbetar för att skapa ett nationellt forskningsprogram i anslutning till satsningen där doktorander och forskare ska kunna dra nytta av den experimentella utrustningen.

Direkt efter presskonferensen åkte jag till Stockholm för att tillsammans med Chalmers pro- och vicerektorer träffa KTHs ledning. Syftet med mötet var att identifiera områden där Chalmers och KTH med fördel kan agera gemensamt, t ex rörande viktiga remissvar, i forskningsinfrastruktur och i politiskt påverkansarbete. Vi kommer regelbundet (2 ggr/år) att framöver träffa KTHs ledning för att stämma av aktuella frågor.

Under torsdagen var nobelpristagaren 2012 i medicin Prof Shinya Yamanka i Göteborg för ett Nobel Prize Inspiration Initiative. Besöket skedde i samverkan mellan Nobel Media, Astra Zeneca, Göteborgs universitet och Chalmers. Yamanka gav ett seminarium på Wallenbergcentrum och träffade studenter.

För min egen del var terminens Rektor i RunAn det viktigaste under torsdagen. Det är en bra rutin att en gång per termin hålla en öppen föreläsning där jag har möjlighet att ge min bild av var vi står och vad som ligger framför oss. Denna gång var huvudbudskapet att vi har ett år av stora förändringar bakom oss. Även om mycket arbete återstår i de förändringsprocesser som dragits igång innan de är helt slutförda, så börjar vi nu sakta att gå in i en ny fas av Chalmers utveckling. Nödvändiga förändringar i organisation och arbetssätt är genomförda och vi kan nu höja blicken och fundera över vad vi bör göra de kommande åren för att ta Chalmers dit vi vill vara om 10-15 år. Efter hand under hösten kommer aktiviteter syftande till denna diskussion att bli tydligare. Under torsdag em hade vi Arbetsmiljö och jämställdhetskommitté, där t ex resultaten av den genomförda medarbetarenkäten diskuterades.

Jag sitter under detta år i Sahlgrenska Science Parks (SSP) styrelse. SSP är en av de tre Science Parks i Göteborg som Chalmers är delägare i. SSP som har fokus på hälsa och life science fick en omstart för två år sedan och börjar nu finna sin form. Vi ser en stark utveckling och vilka de kommande stegen bör vara diskuterades under fredagens strategimöte i styrelsen. Efter mötet i SSP klev jag i fracken och rektorskedjan för att delta i installationen av Göteborgs universitets nya rektor Eva Wiberg. En fin installationsceremoni i stora aulan i universitets huvudbyggnad i Vasaparken. Till Eva säger jag: Välkommen till Göteborg, jag ser fram emot att arbeta tillsammans med dig för att utveckla våra båda universitet, likväl som universitetsstaden Göteborg.

Kommentera

Dela artikeln

Lämna kommentar: