16 december, 2020
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

En julhälsning / A Christmas greeting

(In English below)

December med gråväder och mörker är här och 2020 går mot sitt slut. Chalmers liksom världen i övrigt har under året präglats av den pågående pandemin med ändrade villkor för allt som måste fungera och allt det vi vill göra. Men vi har också sett en enorm kreativitet och vilja att få saker och ting att fungera omständigheterna till trots – globalt och på Chalmers.

För vår del har det inneburit att vi trots tuffa utmaningar har kunnat fortsätta att undervisa, forska och nyttiggöra framgångsrikt och med hög kvalitet. Det har varit möjligt genom ett fantastiskt engagemang och anmärkningsvärda insatser från medarbetare och studenter.

Undervisande personal har på ett imponerande sätt ställt om till digital form. Våra utbildningar har kunnat genomföras trots att vi inte har kunnat bedriva sedvanlig undervisning på campus fullt ut. Mycket talar för att en del av det som nu införts i undervisningen, och även inom andra delar av Chalmers verksamhet, är här för att stanna, på så vis har pandemin drivit på utvecklingen av digitaliseringen.

Även inom forskningen har vi, trots ovanliga förutsättningar, presterat och levererat åtskilligt inom våra olika områden, och som vanligt med hög kvalitet. Jag får dagligen bevis på allt det excellenta arbete som sker i olika forskargrupper och vi når också ut bredare – låt oss ta en titt på några framsteg som uppmärksammats under 2020:

Resultat med koppling till pandemin har av naturliga skäl uppmärksammats, däribland nano-gummi som kan ersätta mänsklig vävnad och material som kan inaktivera virus i coronavirusfamiljen – båda med koppling till Chalmers Ventures, ett bra exempel på nyttiggörandeaspekten av forskningen. I det sammanhanget är det svårt att inte nämna forskningen som resulterat i att tankestyrda protester nu kan bli en del av vardagen . Tunga forskningspubliceringar från Chalmers astronomer ”Fyrverkerier skapas när stjärnor föds tillsammans” och ”Alma fångar resultatet av två stjärnors dragkamp” visar också att stjärnor inte bara är intressant i adventstider.

Utöver hanteringen av pandemins effekter har vi under 2020 också bedrivit ett stort internt arbete för att nå en ekonomi i balans senast 2022. Även detta har haft stor påverkan på Chalmers medarbetare och krävt stora insatser, svåra beslut och hårt arbete. Arbetet ger dock resultat och vi är på väg att nå vårt mål under förutsättning att det som har beslutats och är planerat genomförs.

När vi går in i 2021 kommer vi att fortsätta arbeta med att skapa en trygg och säker miljö för personal och studenter när de är på plats på campus och samtidigt bidra till minskad smittspridning. En hybridmodell för utbildningen, där delar av undervisningen genomförs på plats och andra delar digitalt, skapar förutsättningar för så mycket kontakt som möjligt mellan lärare och studenter och studenter emellan – och för att öka inslaget av campusbaserad undervisning så snart det är möjligt.

Vi lämnar snart ett utmanande år bakom oss och min övertygelse är att vi nu kan se fram mot ljusare tider i flera bemärkelser. Jag vill rikta ett stort tack till er alla för era fantastiska insatser och önska er en skön ledighet med tid för vila och återhämtning.

En riktigt god jul och gott nytt år!

Stefan Bengtsson

 

A CHRISTMAS GREETING

December has arrived, bringing grey weather and early nights with it, and 2020 is soon coming to an end. The year at Chalmers has, like the rest of the world, been characterised by the pandemic, with all that we need and wish to do affected by the circumstances. But we have also seen enormous creativity and willingness to make things work despite this – globally and at Chalmers.

This has meant that, despite tough challenges, we have been able to continue successfully delivering our education, research and utilisation, maintaining our high quality. It is the fantastic commitment and remarkable efforts from our staff and students that have made this possible.

Teaching staff have adapted to new, digital ways of working in an impressive way. We have been able to complete our education despite it being impossible to carry out all of our activities on campus. There is much to indicate that some of what has now been introduced into our education, and in other parts of Chalmers' operations, is here to stay. In this respect, the pandemic has driven the development of digitalisation.

With our research, we have, despite the unusual conditions, performed and delivered extensively in our various areas, and with the same high quality as always. I see evidence of all the excellent work taking place in different research groups on a daily basis, and we also reach out to a wider audience – let us take a look at some of the advances that received attention in 2020:

Results related to the pandemic have naturally attracted attention, including the development of a nanostructured rubber-like material that can replace human tissue, and materials that can deactivate viruses in the coronavirus family. Both of these are linked to Chalmers Ventures, a good example of the utilisation aspect of research. From that respect, it is also difficult not to mention the research that has resulted in the mind-controlled prostheses now becoming part of everyday life. Heavy research publications from Chalmers astronomers, ‘Fireworks are created when stars are born together’ (only in Swedish) and ‘Alma captures the result of two stars fighting’ also prove that stars are not only interesting during Advent.

In addition to handling the effects of the pandemic, we have also carried out extensive internal work this year, to achieve finances in balance by 2022. This too has had a major impact on Chalmers' employees and has required a great amount of dedication, difficult decisions and hard work. However, the work is yielding results and we are on track to reach our goal – provided that what has been decided and planned is implemented.

As we enter 2021, we will continue our work to create a safe and secure environment for staff and students on campus, whilst simultaneously contributing to reducing the spread of infection. A hybrid model for our education, with parts of the teaching carried out on campus and other parts digitally, will create the conditions for as much contact time as possible between teachers and students, and allow us to increase the level of campus-based teaching as soon as it becomes possible.

We will soon leave this challenging year behind us, and it is my belief that we can look forward to brighter days ahead, in several respects. I would like to extend my warmest thanks to you all for your fantastic efforts and wish you a wonderful holiday with time for rest and recovery.

A very Merry Christmas and a Happy New Year!

Stefan Bengtsson

 

Kommentera

Dela artikeln

Lämna kommentar: