21 juni, 2021
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

Framflyttade positioner och höjd blick/Advancing towards a new horizon

In English below

Efter ett och ett halvt år av tuffa tider och begränsningar känns det fint att nu ha ljus i sikte, både bildligt och bokstavligt. Midsommar är nära och gott hopp finns om att vi under hösten stegvis kan återgå till campus och etablera det som kommer att bli vår nya vardag.

Trots att vi fysiskt har isolerat oss från varandra under pandemin har världen utanför på sätt och vis kommit närmare. Våra kollegor och samarbetspartners, var de än befinner sig, är inte längre bort än vad som krävs för att boka in ett zoom-möte. De nya arbetssätt som fungerat bra och bidrar till en kvalitetshöjning ska vi självklart se till att ta med oss in i vårt framtida arbete. Kombinationen av fysiskt och digitalt blir vår nya verklighet. Även om läget nu ser ut att ljusna behöver vi alla fortsätta att agera ansvarsfullt och flexibelt. Återgången till campus ska självklart ske på ett sådant sätt att risken för smittspridning minimeras, samtidigt som vi vill få ut mesta möjliga av kreativa samtal och mänskliga möten.

Jag tycker det ligger något befriande i att se att blickarna nu höjs mot den värld vi kommer ut i, bortom pandemin. Vi är exempelvis igång med vårt strategiarbete som kommer att sätta inriktningen och visionen för Chalmers utveckling in på 2030-talet. Samtidigt tar processen att förnya Chalmers i riktning mot ökad kvalitet och attraktivitet också viktiga kliv framåt genom våra tre stora stiftelsesatsningar inom lärande och lärandemiljöer, jämställdhet samt artificiell intelligens.
Läs mer om Stiftelsens satsningar:
► Tracks – valbara kurser och innovativa lärandemiljöer
► Genie | Jämställdhet för excellens
► Chalmers AI Research Centre, Chair

Positivt är också att vi börjat förbereda inför en ny bred och Chalmersgemensam rekrytering av forskarassistenter. Tidigare rekryteringsomgångar har varit mycket framgångsrika och lockat ett stort antal mycket kvalificerade internationella sökande, som tillfört betydande värden till Chalmers verksamhet.

Nyligen kom besked att Chalmers tagit en framskjuten plats i internationellt perspektiv genom att klättra åtskilliga steg på den prestigefulla QS World University Rankings. Därmed är vi i topp tio procent av de mest framstående universiteten i världen. Vi har flyttat fram våra positioner bland annat när det gäller lärosätets akademiska anseende, lärartäthet, andelen internationella studenter samt andelen utländska lärare. Det är förstås mycket glädjande och ett kvitto på att Chalmers utbildning och forskning är av världsklass.

Kvalitetsarbete och långsiktighet är oerhört viktigt för högre utbildning, forskning och nyttiggörande. Emellertid finns orosmoln både kring kortsiktiga beslut, politisk vilja till detaljstyrning och den riktning i vilket forskningsfinansieringssystemet utvecklas. Trots att en hel del nya forskningspengar tillförs finns en betydande risk att förutsättningarna för världsledande forskning eroderas.

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till medarbetare, studenter och samarbetspartners för allt fantastiskt arbete, samarbete och gemensamt kämpande under den här terminen. Vi har i hög grad bevisat att vi har förmåga att ställa om när det behövs. Förhoppningsvis dröjer det nu inte alltför länge innan vi kan börja ses på campus igen. Ha en riktigt fin och vilsam sommar till dess!

Stefan Bengtsson

***

ADVANCING TOWARDS A NEW HORIZON

After a difficult eighteen months with numerous restrictions, it feels good that we are now heading into the light, both figuratively and literally. Midsummer is approaching, and there is much reason to hope that we will gradually be able to return to campus during the autumn and establish what will become our new normal.

Although we have been physically isolated from each other during the pandemic, in a way the world has come closer to us. Our colleagues and collaborative partners, wherever they may be, are no further away than the time it takes to book in a Zoom meeting. We will of course be ensuring that we incorporate into our future activity the new working methods that have worked well and helped improve quality. Our new reality will comprise a combination of the physical and the digital. Even though things are now looking brighter, we all need to continue acting responsibly and being flexible. The return to campus will of course be managed in such a way as to minimise the risk of infection, while we will be aiming to get the most out of creative conversations and in-person meetings.

I think there is something liberating about seeing that we are now looking beyond the immediate horizon towards the world we are emerging into, beyond the pandemic. For example, we are now working on our strategy, which will lay down the orientation and vision for Chalmers’ development into the 2030s. Meanwhile, the process of regenerating Chalmers to improve quality and achieve greater appeal is also taking significant forward steps through our three strategic Foundation investments in teaching and learning environments, gender equality and artificial intelligence.
Read more about the strategic investments from the Foundation:
► Tracks – elective courses and innovative learning environments
► Genie | Gender Initiative for Excellence
► Chalmers AI Research Centre, Chair

It is also positive that we have started to prepare for an extensive new Chalmers-wide round of recruitment for assistant professors. Previous recruitment rounds have been very successful and attracted a large number of very qualified international applicants, who have added considerable value to Chalmers’ work.

We were recently notified that Chalmers had gained international prominence by climbing up several positions in the prestigious QS World University Rankings. That puts us in the top ten per cent of the best universities in the world. The reasons for our climb include the university’s academic reputation, our teacher ratio, the proportion of international students and the proportion of foreign teachers. This is of course very gratifying, and proof that Chalmers’ education and research activity is world-class.

Quality assurance and a long-term perspective are extremely important for higher education and training, research and utilisation. However, there are concerns around short-term decision-making, politicians wanting to micro-manage, and the direction in which the research funding system is going. Although quite a lot of new research money is coming through, there is considerable danger of the prospects for world-leading research being eroded.

Lastly, a very big thank you to colleagues, students and partners for all your excellent work and collaboration and for battling through together over the course of this term. We have very clearly demonstrated that we have the ability to adapt when required. Hopefully, it will not be long now before we can start meeting up on campus again. Until then, have a really enjoyable, relaxing summer!

Stefan Bengtsson

Kommentera

Dela artikeln

Lämna kommentar: