17 januari, 2017
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

Möte med arkitektstudenter

Tillsammans med Maria Knutson Wedel och Mats Viberg, mötte jag igår studenter från Chalmers utbildningsprogram i Arkitektur och Arkitektur och teknik. Initiativ till mötet kom från studenterna som vill förstå vad förändringarna i Chalmers institutionsstruktur kommer att betyda för dem och för deras utbildningar. Diskussionen som följt på förslaget om ett samgående mellan institutionerna för Arkitektur och Bygg och miljö har väckt oro hos många av studenterna. Mötet gav oss från rektorshåll en möjlighet att förklara vad den förändrade institutionsorganisationen syftar till och att innehåll eller organisation av Chalmers utbildningsprogram inte alls påverkas, då dessa leds genom vår gemensamma beställarfunktion och inte inom varje institution.

Uppslutningen var imponerande stor och det är fantastiskt att se vilket engagemang studenterna visar för Chalmers utbildningar. Många bra frågor ställdes, vilket bland annat gav oss möjlighet att berätta om ambitionen att fortsatt värna om arkitektutbildningarnas särart och synlighet och att syftet med förändringarna inte är att uppgradera eller nedgradera enskilda ämnen. Vidare kunde vi klargöra att programansvarigas budget till att beställa kurserna inte berörs av omorganisationen och att programinnehållet i ett utbildningsprogram inte förändras som en följd av en ny institutionsstruktur, eftersom programansvarig utformar det utifrån mål satta av utbildningsdepartementet och i dialog med programråd och utvalda institutioner/avdelningar.

Den förändrade institutionsorganisationen, ihop med ett antal andra förändringar, har målet att skapa bättre förutsättningar för kvalitetsutveckling likväl som en resurseffektivare organisation. På sikt skapar det bättre förutsättningar för alla Chalmers utbildningar.

Kommentera

Dela artikeln

Lämna kommentar: