28 april, 2021
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

Sköna maj välkommen! / A warm May welcome!

In English below

Chalmerscortègen på Valborg är ett säkert och efterlängtat vårtecken i Göteborg. Av förklarliga skäl kan det inte heller i år bli en vanlig cortège på stadens gator. Traditionen lever emellertid vidare för studenter och göteborgare, men nu i en form som studentkåren med stort engagemang tagit fram där kreativitet och ansvarstagande står i fokus. För egen del ser jag fram emot att ta en promenad för att se några av ekipagen utställda i butikernas skyltfönster i centrala Göteborg.

Vi upplever vår andra coronavår. När jag ser tillbaka kan jag konstatera att coronaviruset visade sig vara värre att hantera och kontrollera på samhällsnivå än vad någon kunde föreställa sig. Nu, efter mer än ett års hemarbete och distansundervisning, är vi lite mer luttrade och förmodligen än mer trötta på att enbart mötas digitalt och distanserat. Vi står återigen inför att snart behöva ta beslut om hur höstens undervisning och arbete ska bedrivas. Nu vet vi att vi klarar att ställa om när det behövs och har skaffat oss mycket ny kunskap på vägen mot det som kommer att bli den nya vardagen efter pandemin. Jag inser allvaret i situationen men är ändå optimistisk inför framtiden. Inte minst med tanke på att för varje dag som går blir fler och fler människor vaccinerade och får motståndskraft mot covid-19. Den korta tid det tagit att ta fram ett vaccin är sannerligen en triumf för vetenskapen!

Pandemin har även satt sina spår i forsknings- och utbildningspolitiken. Vi har i vissa delar fått våra planeringsförutsättningar sent och ett antal regeringsbeslut om ändrade förutsättningar har kommit med kort varsel. För Chalmers finns det positiva delar men också inslag som vi är kritiska till när det gäller resursfördelningen. Nu är emellertid förutsättningarna mer tydliga för vår fortsatta planering, vilket jag välkomnar. Rent konkret har pandemin betytt att vi fått mer resurser till vårt förfogande än vad som annars varit fallet, men också fler åtaganden, bland annat ett utökat utbildningsuppdrag.

Förutom den annalkande våren ser jag fram emot att vi nu höjer blicken och inleder den spännande resan att forma Chalmers vision och strategier för framtiden. Vår nuvarande visionshorisont sträcker sig till 2022. Nu tar vi sikte mot 2030-talet. Chalmers är ett fantastiskt universitet och vi är framgångsrika inom många områden, men fortsatt framgång kräver ständig framåtrörelse. Vi behöver ta ut kompassriktningen och rita vår karta för att nå dit vi önskar komma. Såväl medarbetare som studenter och samarbetspartners kommer i olika former att vara välkomna att bidra och ge sina synpunkter till det arbetet.

Avslutningsvis vill jag ge en stor eloge till alla Chalmers medarbetare, studenter och samarbetspartners och tacka för fantastiska insatser, ett gott samarbete och allt stöd. Många har haft en slitsam period, kämpat med att få vår ekonomi i balans och med att få arbete och vardag att fungera i pandemin, men det hårda arbetet bär nu frukt. Mina varmaste vårhälsningar till er alla!

Stefan Bengtsson

 

 

A warm May welcome!

The Chalmers cortège on Valborgsmässoafton, or Walpurgis Night, is always a much anticipated and welcome sign that spring is returning to Gothenburg. For obvious reasons, the cortège cannot parade through the city streets this year. However, the traditions live on for students and Gothenburgers in a format developed through great effort and initiative by the student union, focusing on creativity and responsibility. For my part, I look forward to taking a walk to see some of the cortège displays showcased in the shop windows of central Gothenburg.

We are living through our second corona spring. Looking back, the coronavirus turned out to be harder to handle and control at the societal level than anyone could have imagined. Now, after more than one year of remote working and distance teaching, we are a bit more knowledgeable, but probably even more tired of only meeting digitally and remotely. Once again, we will soon need to make decisions on how the autumn's teaching and work will take place. By now, we know that we can adapt when needed, and we have acquired a lot of knowledge to take with us into what will be the new everyday life after the pandemic. I acknowledge the seriousness of the situation, yet remain optimistic about the future – not least, considering that with each passing day, more and more people are being vaccinated and gaining resistance to Covid-19. The short time it took to develop a vaccine is truly a triumph of science!

The pandemic has left its mark on research and education policy as well. In some areas, we have received our planning arrangements late, and several government decisions relating to the changing circumstances have arrived at short notice. For Chalmers, there are positives, but also elements of which we are critical when it comes to resource distribution. Now, however, the conditions are clearer for our continued planning, which I welcome. In concrete terms, the pandemic has meant that we have some more resources at our disposal than would otherwise have been the case, but we also have more commitments, including an increased teaching assignment.

Besides the approaching spring, I look forward to embarking on the exciting journey of shaping Chalmers' vision and strategies for the future. The horizon of our current vision extends to 2022, and now we are looking ahead to the 2030s. Chalmers is a fantastic university, and we are successful in many areas, but continued success requires constant forward motion and development. We need to take our bearings and plot a course to get to where we want to be. Employees, as well as students and other partners, will in various forms be invited to contribute and give their input to this work.

Finally, I would like to offer my congratulations and extend a huge thank you to all Chalmers employees, students and partners for your fantastic efforts, good cooperation and support. I know that many of you have had a challenging period, struggling with setting our finances in balance, and coping with everyday life and work during the pandemic. But that hard work is now bearing fruit. My warmest spring greetings to you all!

Stefan Bengtsson

Kommentera

Dela artikeln

Lämna kommentar: