20 mars, 2020
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

Stark gemensam respons i svår situation/ Strong combined response to a difficult situation

Stark gemensam respons i svår situation

In English below

De senaste åtta-tio dagarna har varit omtumlande på många sätt. Mitt i en process att identifiera resultatförbättrande åtgärder för Chalmers nådde coronasmittan Europa och Sverige i en sådan omfattning att delar av samhället har stängts ner.

Här hos oss på Chalmers behöver vi ställa om vår verksamhet till distansarbete och distansstudier. Med bara några dagars varsel beslöt vi att genomföra den tentamensperiod som fortfarande pågår som hemtentamen samt att starta förberedelserna för att kunna genomföra läsperiod 4 på distans. Enligt den information som når mig har genomförandet av hemtentamina fungerat utan stora problem, och det verkar som om vi kan genomföra nästan alla kurser i LP4. Endast en handfull kurser verkar inte möjliga att genomföra. Imponerande!

Vi har aktiverat vår krisorganisation för att samordna alla de frågor som kommer upp i en situation med spridning av en – för vissa grupper – farlig smitta. Vi har stoppat vårt resande och måste förhålla oss till stängda gränser. För oss på Chalmers innebär det nya arbetssätt, både internt och externt. 

Vi är inte ensamma om den här situationen. Samma saker sker i hela Europa och övriga världen. Genom videomöten med svenska rektorer, och med rektorer i våra internationella allianser, utbyts erfarenheter och vi kan sprida best practice.

Sent på torsdagseftermiddagen efterfrågade utbildningsdepartementet – med mycket kort varsel – vilka ytterligare utbildningsinsatser lärosätena kan göra för att hjälpa till i den omställning som kommer att följa i Sverige, i kölvattnet av en försämrad ekonomi i coronasmittans spår. Naturligtvis kommer Chalmers och Chalmers Professional Education att svara upp emot denna förfrågan.

Jag nås av många signaler om de fantastiska insatser som ni alla gör på Chalmers just nu. Om hur vi på rekordtid kan ställa om vår utbildning till distans, om hur vi kan hitta kreativa lösningar på de utmaningar som följer av distansarbete, och om hur vi alla lär oss och hjälper varandra i att arbeta via digitala hjälpmedel.

Många har utökat sina arbetsinsatser till långt utöver det normala. Inte minst värmer de rapporter om hur kollegor stödjer varandra för att underlätta arbetet. Jag vill på detta sätt rikta ett stort tack till er alla för de uppoffringar och insatser som ni gör.

Ni är fantastiska och Chalmers är en fantastisk arbets- och studieplats!

Tack!

 

Strong combined response to a difficult situation

The last eight to ten days have been overwhelming in many ways. In the midst of a process to identify financial improvement measures for Chalmers, the coronavirus outbreak has reached Europe and Sweden to such an extent that certain aspects of society have had to shut down. 

Here at Chalmers, we need to adjust our operations to remote working and studying. With just a few days’ notice, we decided to change the examination period, which is still ongoing, to home examinations, as well as begin preparations to carry out study period 4 remotely. From the information that I have received, the home examinations have been carried out without any major problems, and it seems that we will be able to carry out almost all courses in study period 4. Only a handful of courses will not be possible. Impressive!

We have activated our crisis organisation to coordinate all the questions which arise in this situation of what is, for certain groups, a dangerous infection. We have cancelled all our travels and must restrict ourselves to closed borders. For us at Chalmers, that means new ways of working, both internally and externally.

We are not alone in this situation. The same thing is happening across Europe and the rest of the world. Through video meetings with leaders of other Swedish universities, and leaders within our international alliances, we have shared our experiences and can promote best practice.

Late on Thursday afternoon, the Ministry of Education and Research – with very short notice – enquired after what additional educational initiatives universities can provide, to help with the changes which will come to Sweden in the wake of a weakened economy after the coronavirus. Naturally, Chalmers and Chalmers Professional Education will respond to these questions.

I am hearing a lot about the fantastic efforts which all of you at Chalmers are making right now. About how we have, in record time, rearranged our education to be carried out remotely, how we have found creative solutions to the challenges which that entails, and how we are all learning and helping one another to learn how to work via digital tools.

Many of you have worked far beyond what is normally expected. The reports I have received, not least regarding how colleagues have been supporting one another to facilitate this work, are wonderful to hear. I wish, therefore, to offer a huge thanks to all of you for the sacrifice and efforts that you are making. 

You are fantastic, and Chalmers is a fantastic place of work and study!

Thank you!

 

 

 

Kommentera

Dela artikeln

Lämna kommentar: