06 februari, 2019
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

Verksamhetsdialoger med Chalmers institutioner

Sedan veckan innan jul har jag tillsammans med andra personer i Chalmers ledning haft verksamhetsplansdialoger med alla institutioner. De är nu avslutade genom att vi idag hade dialogen med E2. Dialogen är den så kallade VP2-dialogen som utgår från den av institutionen inlämnade verksamhetsplanen inklusive budget och rekryteringsplan. Dialogen syftar till att diskutera för institutionen, och för Chalmers, aktuella och angelägna frågor. I år har fokus från min sida varit att följa upp och diskutera eventuella effekter, förutsedda eller oförutsedda, av fakultetsmodellen samt att höra om institutionernas slutsatser för den nyligen genomförda forskningsutvärderingen. Även institutionerna har lyft specifika frågor av vikt för institutionen utveckling.

Alla institutioner konstaterar att forskningsutvärderingen varit värdefull. I några fall har den internationella panelen kunnat peka på omständigheter som institutionen inte haft tillräckligt fokus på. I andra fall bekräftar panelernas kommentarer det man redan vet, men den interna processen har haft positiva effekter inom institutionen. Nu återstår i forskningsutvärderingen bara den slutliga syntesen av generella iakttagelser av värde för hela Chalmers. Institutionerna har tagit fram handlingsplaner baserat på panelernas utlåtanden.

Rörande implementeringen av fakultetsmodellen så är det tydligt att de flesta institutioner börjat arbeta på ett något annat sätt än tidigare, helt i linje med intentionerna i fakultetsmodellen. Det betyder inte att det inte finns utmaningar kopplat till implementeringen av fakultetsmodellen. Några institutioner har basfinansierade fakulteter som är större än den tilldelade ramen, vilket kräver fortsatta diskussioner. Andra pekar på otydligheter och behov av utveckling rörande bas- och externfinansierad fakultet. I övrigt är det framförallt den ekonomiska implementeringen av fakultetsmodellen som institutionerna lyft. Det finns i modellen en koppling mellan grundutbildnings- och forskningsanslagen som leder till felaktiga styrsignaler (minskade forskningsmedel) för institutioner som är beredda att ta större ansvar för utbildningsuppdraget. Denna olyckliga dynamik har lyfts av ett antal institutioner med mycket utbildning. Effekter av hur prestationsparametrarna i fördelningen av forskningsanslaget har också lyfts vid några dialoger.

Jag tar nu med oss de inspel som har framkommit vid dialogerna och behöver återkomma med förslag på hur modellen bör justeras inför 2020. Utöver de erfarenheter som framkommit i dialogerna så återstår några bitar att utveckla; en samfinansieringspolicy; tydliga kriterier för hur den omfördelning av ramen (”slottarna”) mellan institutionerna som ska ske vart tredje år; samt tydlighet kring hur processen för att gå mellan den basfinansierade och den externfinansierade fakulteten (båda riktningar) ser ut.

Kommentera

Dela artikeln

Lämna kommentar: