17 maj, 2019
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

Vi behöver minska Chalmers eget klimatavtryck

Klimatfrågan har engagerat enormt på senare tid, efter den senaste IPCC-rapporten som visar att takten i klimatomställningen måste öka drastiskt om uppvärmningen ska kunna hållas under två grader. För att nå de klimatmål Sverige och andra länder åtagit sig genom Paris-överenskommelsen krävs ungefär halverade utsläpp varje decennium från och med nu.

Eftersom det är bråttom att minska utsläppen räcker inte enbart teknisk utveckling. Även beteendeförändringar behövs. Många grupper i samhället har tagit fasta på detta, med diskussionen kring allas våra flygresor som det tydligaste exemplet. Även bland våra studenter och forskare märks stor frustration och oro. Man kräver att vi som universitet lever som vi lär, och visar att vi tror på våra egna forskningsresultat.

Chalmers ledning delar oron för klimatförändringarna. Vi förbereder nu att ytterligare öka systematiken i vårt arbete och ta ett helhetsgrepp på vår klimatpåverkan.

Viktigt att komma ihåg är att Chalmers bästa möjlighet att bidra i klimatomställningen är genom vår forskning, utbildning och nyttiggörande. Nya och vidareutvecklade metoder för att minska utsläppen av växthusgaser och avlägsna koldioxid från atmosfären är exempel på vad som har stor potential för global effekt. Men vi måste också agera mer kraftfullt när det gäller växthusgasutsläppen från vår egen verksamhet.

Just den frågan kommer att adresseras på ett tydligt sätt inom kort. Vi kommer att ta fram en konkret plan för hur Chalmers utsläpp mätt i koldioxidekvivalenter ska minska, och studenter såväl som anställda kommer att få möjlighet att lämna input till detta arbete efter sommaren. Arbetet behöver ske i nära samarbete med andra aktörer i samhället för att uppnå ett effektivt resultat. Målet är att vår verksamhet om ett decennium ligger i linje med IPCC-rapportens mål om max 1,5 graders uppvärmning.

Framför oss har vi alltså en omställningsprocess som måste vara snabb och kraftfull, men samtidigt långsiktig – och som inte minst måste vara genomförbar, kvalitetssäker och förankrad i både vetenskap och verksamhet. Då kommer vi fortsatt att kunna ge starka bidrag till klimatomställningen via våra forskningsresultat och vår kunskap, samtidigt som vi avsevärt minskar utsläppen från våra egna aktiviteter.

Kommentera

Dela artikeln

4 Kommentarer

Maria Djupström 's picture
Chalmers bidrag till klimatomställningen
Nu har Chalmers en möjlighet att tydliggöra vår forskning och dess potential för bidrag till klimatomställningen. Genom samverkan såväl inom Chalmers (anställda och studenter) som med olika aktörer i samhället och näringslivet ökar vi chansen till tydliga och effektfulla resultat.
Jesper Knutsson's picture
Klimatet ja, men...
...Chalmers bör hålla även huvudet kallt och komma ihåg att det finns 16 andra hållbarhetsmål som FN satt upp och att vi inte får "glömma bort" dessa, och att lyfta den viktiga hållbarhetsforskning som faktiskt görs på Chalmers. Därmed inte sagt att man inte kan minska på "onödigt" flygande i tjänsten (i den mån detta förekommer), medan nödvändiga flygresor med fördel klimatkompenseras (https://klimatkompensation.etc.se/).
Stefan Bengtsson's picture
Hej Jesper,
Hej Jesper, Precis så! Vi behöver hålla huvudet kallt och inse att det också finns andra mål som är viktiga. I samtliga fall är vår viktigaste roll vår forskning och utbildning. För att omgivningen ska ha förtroende för oss behöver vi också visa att vi tror på och följer våra forskningsresultat.
Fredrik Mellström's picture
Minska resande
Här tycker jag att Chalmers borde kunna satsa på att minska resande och pendling, inte bara vid konferenser utan även i det dagliga arbetet. Jag tycker vi borde ha som ambition att ta täten och leda utvecklingen vad gäller till exempel digitala möten, distansarbete, och planerat hemarbete. Vi borde kunna både forska på och i vardagen praktiskt tillämpa nya strategier, verktyg och regelverk för forskning, lärande och administration med hög kvalitet men minskad mängd transporter.

Lämna kommentar: