29 januari, 2020
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

Vi måste prioritera – för ett fortsatt starkt Chalmers

Som Chalmersanställda har de flesta av er nu, via interna informationsmöten, informerats om att vi har en ekonomisk utmaning framför oss under de kommande åren.

Chalmers går verksamhetsmässigt mycket bra. Vi har en stark och internationellt uppkopplad forskning, vår utbildning håller hög kvalitet och vi är en föregångare i nyttiggörande. Allt detta har jag beskrivit i olika sammanhang, internt på Chalmers såväl som externt. Allt detta gäller också framåt. Vi står på en stabil verksamhetsmässig grund och vi har en pågående positiv utveckling.

Samtidigt – förstärkt av vår framgång och starka tillväxt – ser vi nu framför oss ökande kostnader för de pensionsåtaganden vi har för våra nuvarande och tidigare anställda.

Chalmers har samma pensionsavtal som de statliga lärosätena. Dessa är i hög grad förmånsbestämda, och vårt pensionsåtagande beror således i hög grad på hur det insatta kapitalet växer och hur gamla vi blir. Orsaken till de snabbt ökande kostnaderna är kombinationen av förväntningar på fortsatt låga räntor och en ökande medellivslängd. Det senare är naturligtvis positivt för oss alla, men det gör att pensionspremierna ökar.

Denna situation är på intet sätt unik för Chalmers. Alla lärosäten ser en liknande premieutveckling. Effekten blir dock snabbare och större på Chalmers då vi är mer känsliga för denna förändring än de statliga lärosätena. Främsta orsaken till vår känslighet är att vi redovisar delar av vår pensionsskuld i egen balansräkning. Detta är en del av avtalet då Chalmers blev stiftelsehögskola. Konstruktionen med pensionsskulden har i stort varit en fördel för Chalmers över åren, men innebär nu en snabbare dynamik hos oss än vid jämförbara lärosäten.

Chalmers är också det lärosäte som har störst andel extern finansiering av vår forskning. Detta är en framgång och ett tecken på vår styrka. Eftersom många av dessa finansieringsavtal har begränsningar i vilka kostnader som täcks av finansiärerna, och hur höga dessa får vara, innebär det stora krav på med- och samfinansiering från Chalmers. Dessa medel måste vi hämta från departementsmedlen som vi kan använda mer fritt, men som i grunden är ämnade att täcka andra kostnader. Vi får alltså underskott på andra håll, och blir extra känsliga för ökande personalkostnader.

Utmaningen med kraftigt fluktuerande kostnader för pensionsåtagandet är inte nytt, men tidigare har vi kunnat balansera utfallen mellan åren. Nu ser vi en sannolikt lång period av låga räntor framför oss. Vi måste därmed agera för att undvika att gå med underskott under en rad år, och därmed på sikt gröpa ur stiftelsekapitalet.

Vi behöver åstadkomma permanenta resultatförbättringar motsvarande cirka 250 miljoner kronor, med målet att Chalmers ska vara i ekonomisk balans 2022.

Det innebär ett ganska abrupt slut på en lång period av tillväxt, och står i stark kontrast till de senaste årens diskussion och beslut om stora stiftelsesatsningar. Vad vi nu behöver göra är att gå igenom vår verksamhet, prioritera och, i vissa avseenden, förenkla. När vi har genomfört denna process så har vi också rustat Chalmers för framtiden. Den dag förutsättningarna förändras så kommer Chalmers att stå väl rustat för en fortsatt stark utveckling.

Som en konsekvens av denna situation har ett anställningsstopp införts. Det gäller alla tjänstekategorier med undantag av doktorander och postdocs. Jag har också lämnat uppdrag till alla prefekter, chefen för Chalmers verksamhetsstöd, samt pro- och vicerektorer att senast 31 mars komma med förslag på resultatförbättrande åtgärder. Dessa förslag ska omfatta alla delar av vår verksamhet: personal, lokaler och övriga kostnader.

Samtliga förslag som lämnas kommer inte nödvändigtvis att genomföras. En beredningsgrupp som leds av mig kommer att arbeta fram ett samlat förslag på insatser för diskussion i Chalmers ledningsgrupp och för en fortsatt beslutsprocess. I den kommande processen ska internationellt ledande vetenskapliga verksamheter, miljöer som är centrala för Chalmers utbildningar och Chalmers strategiska prioriteringar och satsningar värnas.

Det är i dagsläget för tidigt att uttala sig om vilka neddragningar och åtgärder som kommer att beslutas och genomföras. Det vi vet är att vi har en utmanande process framför oss. Men också att vi genom denna anpassning till rådande läge skapar förutsättningar för ett fortsatt starkt Chalmers.

 

Kommentera

Dela artikeln

10 Kommentarer

Karl-Johan's picture
Tvära kast
Om bloggen var en spellista så har det lagts en tung growling låt direkt efter den mjukaste av ballader. :)
Anna's picture
It would have been nice to
It would have been nice to have the chance to read such important words in english. Thank you for the consideration.
Stefan Bengtsson's picture
Dear Anna,
Dear Anna, You are right and I regret we, in lack of time, rushed on with just the Swedish version. In the forthcoming all communication regarding bringing Chalmers finances into balance at latest 2022, will be communicated bi-lingual. Part of the information has up to now been available in English, for instance the news regarding the freeze for new recruitments. The main source of information will be Chalmers Intranet where information will be provided both in Swedish and English. The information will next time be updated on Monday Feb 3, at around 14:00. You will find the information at https://intranet.chalmers.se/en/about-chalmers/plan-manage-and-develop-operations/. To the right of the box "New Intranet" a new box for information on finances will be available on Monday. Under this box we will gather all information regarding the process to bring the finances into balance. The same structure will occur on the Swedish intranet pages. Again, my apologies for not providing the blog content in both Swedish and English. In case you have urgent questions, please do not hesitate to contact your division or department head.
Anna's picture
Thank you very much for your
Thank you very much for your answer and for the attention to the problem. However, I see that there is not the translation of this article while there is a short paragraph that doesn’t bring much more information. Is this the attention that Chalmers puts on the non swedish speaking community? Talking about non swedish community, do you have roughly some data about the distribution of nationality and gender of the people who will be firstly affected by this hiring freeze? Because from a first glance it seems that it will not almost touch the senior employees of Chalmers but will hit on all the youngest, often non swedish researchers and young professors. Moreover, what about the goal of introducing more women in the faculty in the next few years? Has anyone thought about this? Thank you for your answer and for the further explanation you will give us.
Stefan Bengtsson's picture
Thank you for your questions.
Thank you for your questions. The blog article is not translated. However, the same content is available (in a somewhat different form) at https://intranet.chalmers.se/en/about-chalmers/plan-manage-and-develop-operations/ In the box "Finances in balance" last row, right column all information is collected in English. All information in the blog text is also available there. There are still a lot of questions that lack answers. There is not yet any information on who will be affected by the decisions to bring the finances into balance. Therefore, it is at this moment impossible to answer your question on how non-Swedish researchers will be affected. Regarding the goal of introducing more women into the faculty the goal remains unchanged. Our challenge ahead is to be able to continue to do strategic investments and at the same time cutting costs.
Ezio Zanghellini's picture
pension system
one way to reduce the problem of financial balance on Chalmers related to the pensions for employees paid on external funding would be to set up a separated fund for their pensions and have it financed directly off the money provided by the external agencies or something the like if at all feasible: keeping it separated from the rest could improve the general situation
Göte Wallin's picture
Ekonomiska problem på Chalmers
Vi har sett hur pseudoteorier inom bl a identitets- och genusområdet infiltrerat högre utbildning och institutioner. Lärare har anmälts och utsatts för STASI-liknande förhör och andra har tvingats sluta. Ibland tar infiltrationen sig bisarra uttryck, t ex vid läkarutbildningen i Umeå där studenterna skall arbeta med följande uppgift: REFLEKTIONSUPPGIFT: Beskriv kort en erfarenhet under svansning eller tidigare under läkarutbildningen där du upplevde att kön, sexuell läggning eller etnicitet hade betydelse. Det behövde inte vara en patient-läkar-situation och du behöver inte ha varit delaktig, utan du kan också ha varit observatör. Försök sedan besvara följande frågor: Varför hände detta? Hade den som hade mer makt i situationen kunnat göra annorlunda? I så fall på vilket sätt? Vilka normer eller underliggande antaganden var av betydelse i den här situationen? Vad har jag lärt mig av detta? Lyft gärna situationen till en strukturell nivå och beskriv vilka maktstrukturer och normer som spelade roll i situationen. Använd minst två av begreppen vithetsnorm, mansnorm, heteronorm, könskonstruktion/genuskonstruktion och genusbias. Referera också till förberedelsematerialet, minst tre referenser inklusive föreläsningarna (räknas som en referens). Det verkar nästan som man har haft handledare från omskolningsläger i Kina när man utvecklat detta obehagliga material. Eller kanske har man näst in sig på nazisters och kommunisters material från 20- och 30-talen. Men jag hoppas vid min gud att Chalmers inte låter sig duperas av dessa personer och teorier som söker förstöra det svenska samhället, utbildning mm. Om inte kommer vi att få se seminarier med titlar som "De fysikaliska lagarna, hur de utvecklats ur patriarkala strukturer", eller "Vithetsnormen inom kemin". Eller kanske får vi professurer inom genus-kemi eller Normkritisk kvantfysik. Som f d Chalmerist kommer jag att nogsamt bevaka utvecklingen inom dessa områden. Men främst hoppas jag att Chalmers arbetar vidare med att bli bra inom sina kärnområden: Utbildning och forskning inom naturvetenskap. Göte Wallin Tekn fysik -74
Stefan Bengtsson's picture
Hej Göte
Jag kan inte bemöta din kommentar om hur andra lärosäten arbetar. Vad gäller Chalmers har vi höga ambitioner och krav på kvalitet i allt vi gör, vare sig det handlar om utbildning och forskning eller hur vi nyttiggör resultaten av dessa. Vi utvecklar kompetens och tekniska lösningar för en hållbar värld på hög internationell nivå och med vetenskaplig excellens som grund. Hela vår verksamhet, från föreningslivet inom Chalmers studentkår till våra forskningssamarbeten med externa parter, ska också genomsyras av Chalmers grundläggande värderingar - kvalitet, öppenhet, delaktighet, respekt och mångfald - värderingar som tillsammans bidrar till att skapa goda förutsättningar för forskning och utbildning med internationellt konkurrenskraftig kvalitet.
Göthe Wallin's picture
Corona
Bör inte Chalmers i dagens svåra situation uppmana alla medarbetare som kan att arbeta hemifrån. Så gör ju nästan alla privata företag och också många myndigheter. Jag vet att det inte finns något krav från regering eller FHM men Chalmers kan ju ta ett eget beslut. Dessutom borde ju en teknisk högskola vara i fronten när det gäller distansarbete och distanskommunikation med virtuella möten etc. Fysiska möten är viktiga men just nu verkar det vara en bra ide att minimera och undvika sådana möten. Jag föreslår att du visar ledarskap och handlingskraft genom att uppmana alla anställda att arbeta hemma om möjligt. Dessutom borde man ta chansen att minska på administrativa möten och därmed se hur man på sikt kan minska den allt ökande kostnaden för vad som inte tillhör kärnverksamheten. Chalmers brottas ju som andra lärosäten med ekonomiska problem. Jag har jobbat med rationalisering i produktion mm i 40 år runt om i världen inom ABB och lärt mig att de största greppen kan tas i överbyggnaden. Och ska man lyckas måste man fokusera på kärnverksamheten (som jag tror är forskning och utbildning) och de som jobbar där. Och inte distraheras av onödiga sidoverksamhet och processer. Lycka till!
Stefan Bengtsson's picture
Hej Göthe
Hej Göthe Vi följer utvecklingen av coronaviruset och vidtar efterhand många olika åtgärder. Det innebär t ex att alla tentor i den nu pågående tentamensperioden görs som hemtentamen. Vi förbereder också att kunna genomföra stora delen av utbildningen i den kommande läsperioden på distans. Rörande hemarbete så finns uppdaterat information på Chalmers intranät till medarbetare och chefer hur man ska agera.

Lämna kommentar: