27 mars, 2020
Stefan Bengtsson's picture
Stefan Bengtsson Rektor och VD

Ytterligare en vecka på distans / Another week at distance

(in English below)

 

Så är då läsperiod 4 igång med kurser på distans. Jag vill igen uttrycka min stora uppskattning till alla som på olika sätt bidragit till att göra den snabba övergången möjlig. Många frågor återstår kopplat till vår utbildning, bland annat rörande kommande tentamensperioder och arbetet med att hitta fungerande arbetssätt behöver därför fortsätta.

Vi är också många som går från ett videomöte till nästa i det arbetssätt som utvecklats när vi nu har en stor del av vår personal som arbetar från hemmet. Jag är imponerad över hur väl detta arbetssätt fungerar och hur vi skapar effektiva möten även med ganska många uppkopplade personer.

Tyvärr ser det ut som om vi får leva med coronautbrottet under ett bra tag framöver. Nyhetsmedierna rapporterade under veckan om ett snabbt ökande antal fall i Sverige. Som en konsekvens av detta har vi beslutat att förlänga rekommendationen om distansarbete till 3 maj för alla som har arbetsuppgifter som tillåter detta och i samråd med närmsta chef.

Också Chalmers forskning pågår nu på distans, även om många möten och konferenser ställs in eller skjuts på framtiden. Det är naturligtvis en utmaning att bedriva experimentell verksamhet och att hantera försök som behöver pågå över lång tid på bästa sätt. Rapporter från institutionerna tyder dock på att man på de flesta håll har hittat bra sätt att göra detta så att viktiga experiment kan göras på plats på Chalmers utan onödig risk för smittspridning.

Utöver våra ordinarie kärnleveranser av samhällsnytta inom forskning, utbildning och nyttiggörande har det i det rådande läget uppkommit frågor om hur Chalmers och andra lärosäten kan hjälpa samhället att hantera den uppkomna situationen och dess konsekvenser, som i dagsläget är mycket svåra att överblicka. Som ett led i detta lämnade Chalmers i måndags tillsammans med Chalmers Professional Education ett förslag via SUHF till utbildningsdepartementet om hur vi i närtidkan bidra med utbildning för omställning och utbildning för att möta behoven som uppstår i spåret av COVID-19.

Vår verksamhet fortsätter också inom andra viktiga områden, trots utmaningarna som coronautbrottet innebär. Vi är just nu mitt i arbetet med att ta fram förslag på resultatförbättrande åtgärder med målet att Chalmers ska vara i ekonomisk balans senast 2022. Den 31 mars lämnar pro- och vicerektorer, prefekter och chefen för Chalmers verksamhetsstöd sina förslag på åtgärder till mig och till den beredningsgrupp som formats för det fortsatta arbetet. Då lämnas också en första rapport rörande Chalmers lokalkostnader och hur dessa kan reduceras.

Ett stort tack till er alla för ert engagemang, ert tålamod och all den kraft och energi ni lägger i arbetet att få Chalmers att fungera och utvecklas trots de komplicerande omständigheter vi måste förhålla oss till.

 

Another week at distance

Study period 4 is now underway, with courses being held remotely. I want to express again my great appreciation to everyone who, in different ways, has contributed to making this rapid transition possible. Many questions remain regarding our education, including concerning the coming examination period, so there is still work to do to find appropriate ways of operating going forward.

Many of us are now taking part in one video meeting after another, a way of working which is developing with so many of us working from home. I am impressed at how well this is functioning, and how we are still conducting effective meetings even with many participants involved.

Unfortunately, it appears we will have to live with the coronavirus outbreak for quite a while yet. The news has reported a sharp increase in the number of cases this week in Sweden. As a consequence of this, we have decided to extend the recommendation to work from home, for those whose work duties allow it, in dialogue with their direct managers, until 3 May.

Chalmers’ research is also being carried out remotely, even if many meetings and conferences have been cancelled or postponed. It is of course a challenge to carry out experimental and long-term research in this way. Reports from the departments indicate, however, that for the most part, people have found good ways of achieving this, so that important experiments can be done on site at Chalmers without unnecessary risk for spreading infection.

Outside of our normal responsibilities to society within research, education and utilisation, there have also been questions on how Chalmers and other universities can help society to further manage the upcoming situation and its consequences – which are currently very hard to foresee. On Monday, as a starting point, Chalmers and Chalmers Professional Education made a proposal via SUHF to the Ministry of Education and Research for how we can contribute to retraining and meeting the needs for education in the wake of COVID 19.

Despite the challenges brought by the corona outbreak, our operations are also continuing in other important areas. We are currently in the middle of developing suggestions for financial improvement measures, with the goal of having Chalmers’ finances in balance by 2022 at the latest. On 31 March, the First Vice President, Vice Presidents, Heads of Department and the Head of Operations Support will deliver their proposed measures to me and the working group that has been put together for this task. A first report will also be delivered concerning Chalmers’ premises costs and how these can be reduced.

My great thanks to all of you for your engagement, your patience, and all the effort and energy you have put in to ensuring that Chalmers can operate and develop despite the complicated circumstances we are dealing with.

 

 

Kommentera

Dela artikeln

Lämna kommentar: